Terug naar Stichting

Akte van oprichting

65588-1/FB/JG

OPRICHTING STICHTING

Heden, acht juni tweeduizend en vier, verscheen voor mij, mr Cornelis Johannes Dekker, notaris te Graafstroom: mevrouw Ariaantje Vroegindeweij, geboren te Middelharnis op negenentwintig april negentienhonderd drieënveertig, (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort afgegeven te Graafstroom op twintig september negentienhonderd negenennegentig, nummer: N94242767), wonende te 2971 AL Bleskensgraaf, Kerkstraat 22, gehuwd met de heer Van der Lingen.

De comparante verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Hart en Handen voor Oekraïne.

2. Zij heeft haar zetel te Bleskensgraaf, gemeente Graafstroom.

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

a. het helpen van de armen in de Oekraïne, betreffende het woongebeid van de heer en mevrouw Bernyk-van der Lingen. Zij zetten zich in voor de armen in hun omgeving. Alle hulpvragen en noden worden aandachtig bekeken en persoonlijk behandeld. Het gaat concreet om voedselpakketten, kleding, stookhout in de winters, het voorzien in de kosten voor operaties en hulp aan weeskinderen en ouderen;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).

4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.

5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergadering

Artikel 4

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.

2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Bestuursbesluiten

Artikel 5

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt: a. door zijn overlijden;

b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

c.  door schriftelijke ontslagneming (bedanken);

d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.

Reglement

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting moet worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting of dient te worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Slotbepalingen

Artikel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 14

De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd. Slotverklaringen Tenslotte verklaarde de comparante:

1. Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:

a. mevrouw Ariaantje van der Lingen-Vroegindeweij, de comparante sub 1, als voorzitter;

b. mevrouw Louiza Versluis, geboren te Leerdam op vijftien oktober negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 4231 AX Meerkerk, Prinses Irenestraat 47, ongehuwd en niet als partner geregistreerd, als secretaris;

c. mevrouw Dirkske Arianne Dorothea van der Lingen, geboren te Sliedrecht op achtentwintig november negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 2971 AL Bleskensgraaf, Kerkstraat 22, gehuwd met de heer Bernyk, als penningmeester.

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend en vier.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

Deze akte is in minuut verleden te Graafstroom op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.