Terug naar Financiëen

Jaarverslag en jaarrekening 2015

STICHTING HART EN HANDEN VOOR OEKRAINE, BLESKENSGRAAF

Jaarverslag 2015

 

Fondswerving

In het jaar 2015 hebben we voor fondswerving presentaties gehouden in kerken voor groepen van verschillende leeftijden. We hebben op een reünie van de Gomarusschool gestaan in Gorinchem. Ook kregen we veel giften naar aanleiding van nieuwsbrieven.

Projecten in Oekraïne

Voor de projecten zijn de uitgaven besteed aan:

Ziekenhuisproject:

De kinderen zijn maandelijks voorzien van luiers, voeding, zoals goede melkpoeder en fruithapjes. Ze kregen medicijnen wanneer nodig. De twee vrijwilligers hebben veel werk verzet en hun welverdiende salaris elke maand ontvangen.  Ook heeft het personeel in het ziekenhuis, dat zijn 8 dames, een kadootje gehad in de vorm van een pakket met tandpasta, zeep, deo etc.) wat niet voor iedereen van vanzelfsprekend is om dat te kunnen kopen. 

Project hulp aan gezinnen:

We hebben een aantal gezinnen de winter door geholpen met het verlichten van de last van hoge gas en elektriciteitsrekeningen. Ook hebben we  hout gekocht voor mensen en in 1 geval een houtkachel. We hebben voedselpakketacties gedaan en tijdens een bezoek aan een gezin hebben we een levensmiddelenpakket meegenomen. Ook hebben we een pleeggezin met 5 kinderen geholpen met een financiële ondersteuning. De voedselpakketten zijn uitgedeeld in de Roma-kerken met kerst, waarbij ook een pakketjes voor de kinderen bij is.

Zo’n 6 keer zijn we in het afgelopen jaar bij Misha geweest, hij is bedlegerig vanwege zijn spierziekte. We brengen hem luiers en wasmiddel. en natuurlijk kleding, een knuffel en andere dingen voor het gezin om Misha heen. 

Medische hulp:

We hebben ook dit jaar een aantal operaties betaald voor mensen die daar het geld niet voor hadden, of een bedrag gegeven om het laatste deel van een groot bedrag dat al verzameld is door familie en kerk aan te vullen. Een mevrouw met een heupoperatie, een jongen met een longprobleem. Een man met een alvleesklierprobleem. Een vrouw met een nierprobleem . We hebben ook een jongetje uit het ziekenhuis geholpen met een operatie aan zijn hazenlipje. Ook dit jaar hebben we gezorgd  voor de medische kosten voor mevr. Maria Zhiganya. Zij heeft al jaren longkanker, wonderlijk blijft de tumor klein. Ze heeft dure scans en medicijnen, die wij voor haar betalen.

Project Zigeunergemeente:

We hebben de huur betaald van het huis dat gebruikt wordt als kerkje in het zigeunerdorp Essen. Er is daar ook een waterput aangelegd. Voor Sergey en zijn vrouw hebben we een huisje gebouwd. De voorganger van de gemeente in Essen krijgt  een paar keer per jaar een volle tank benzine omdat hij vele kilometers aflegt om de zigeunergemeenten te begeleiden. Naast voedselpakketten met Kerst hebben we ook kledingpakketten uitgedeeld.

Vluchtelingen:

Er zijn een aantal vluchtelingen gezinnen geholpen, met levensmiddelen, met financiën of medische kosten. Maar ook renovatie van het vaak toch primitieve verblijf wat ze al dan niet gratis bewonen. We hebben kleding, matrassen, speelgoed uitgedeeld onder hen.

Transport:

We hebben meegewerkt aan de distributie van de goederen die in twee vrachtwagens aankwamen dit jaar. Zowel met vertalen als de kosten van de distributie. Dit alles in samenwerking et de stichting Ommen voor Oekraïne.

Plannen voor 2016

De hulpverlening willen we overeenkomstig het doel van de stichting op dezelfde wijze als vorige jaren voortzetten.  Met dezelfde bestaande projecten.  Zoals de hulp aan afgestane kinderen in het ziekenhuis. Gezinshulp en medische hulp. Veel van de vluchtelingen hebben hun draai gevonden bij ons in de buurt. Er zijn er die werk gevonden hebben, andere woonruimte en hebben onze hulp niet meer nodig. Sommigen zijn ook teruggegaan naar hun huis omdat het rustig is geworden in hun gebied. We hopen dat de oorlog zich niet zal uitbreiden wat een nieuwe vluchtelingenstroom op gang zou kunnen brengen.

Aangezien we een huis ter beschikking hebben in de straat waar wij wonen en financiële middelen, willen we een nieuw project starten.

Een privé christelijk kinderdagverblijf voor in de eerste instantie 10 kinderen. Omdat het nog in de oriënterende fase is kunnen we het verloop niet bekend maken. Er is een begroting gemaakt.

Wat betreft de Roma bevolking in de dorpen Essen en Dombok. We willen graag  toiletten bouwen, die er nu gewoonweg niet zijn, en nog een waterput aanleggen. We willen voor een moeder met 5 kinderen een beter huisje bouwen. En op zoek gaan naar een gebouwtje wat te renoveren is tot kerkje. De aankoop van dit gebouwtje zullen we in samenwerking doen met een Canadese stichting.

 

 

Ridderkerk, 29 oktober 2016

 

Voorzitter,

 

C. Vijfhuizen-van der Velden

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het exploitatiesaldo) 

                                                                                                                                               

                                                                                                          31 dec. 2015

 

  31 dec. 2014

 

 

ACTIVA                                                                    

Vlottende activa  
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 6.777 1.869
Liquide middelen 13.064   10.913
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Totaal 19.841 12.782

 

                                                                                                          31 dec. 2015

 

  31 dec. 2014

 

 

PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve vluchtelingenwerk 248
Cumulatieve exploitatiesaldi 13.844 12.782
14.092 12.782
 

 

 

Kortlopende schulden

 

Overlopende passiva

 

 

 

 

 

5.748

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Totaal 19.841 12.782

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

 

                                                         
 

2015

 

     

2014

 

Baten                         
Giften 12.199 16.597
12.199 16.597
 
 
Lasten
Ziektekostenverzekering/ziektekosten 4.363 4.548
Gezinsvakanties/groepsreizen 3.007
Ziekenhuisproject 1.321 1.530
Levensmiddelen 574 424
Medicijnen/operaties hulpverlening 826 872
Loon ouderenzorg 157 216
Gas/hout/elektra hulpverlening 172 127
Vluchtelingenhulp 252 197
Zigeunergemeente 2.167
Auto- en transportkosten 675 507
Bankkosten 159 155
Algemene kosten o.a. telefoon en koersverschillen  

223

 

295

10.889 11.878
Exploitatiesaldo 1.310 4.719

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

ALGEMENE TOELICHTING

Oprichting en inschrijving

Stichting Hart en handen voor Oekraïne is opgericht op 8 juni 2004 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24363181.

Algemeen nut beogende instelling

Met ingang van 1 januari 2009 is de stichting door de belastingdienst erkend als ANBI instelling. Het RSIN nummer is 813725392.

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel het helpen van de armen in Oekraïne, betreffende het woongebied van de heer en mevrouw Bernyk-van der Lingen, alsmede het verrichten van alle handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van de stichting

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIESALDO

Waardering van activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.

Bepaling van het exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten in het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS

 

ACTIVA

       

 

31 dec.  2015

31 dec. 2014

Vaste activa

 

Vorderingen

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

Declaratie zorgverzekering

6.777 1.869

 

 

Liquide middelen

Kas

160 230

Rabobank rekening-courant

12.904 10.683
13.064 10.913
   

 

 

PASSIVA

     
2015

  2014

Eigen vermogen

       

Bestemmingsreserve vluchtelingenwerk

 
 

Saldo per 1 januari

 

   

Exploitatiesaldo boekjaar 248
Saldo per 31 december 248  
     
Dit betreft het nog te besteden deel van een geoormerkte gift van € 500 voor vluchtelingenwerk.    

 

 

 

2015

  2014

Eigen vermogen

 

Saldo per 1 januari

 

12.782

   

8.063

Exploitatiesaldo boekjaar

Overboeking naar bestemmingsreserve

1.310

-248

4.719

Saldo per 31 december 13.844   12.782
     

 

 

 

  31 dec.  2015

31 dec. 2014

Kortlopende schulden

 

Overlopende passiva

 

Te betalen zorgnota’s 4.250
Voorgeschoten zorgnota’s P. Bernyk 1.499
5.749
       

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Personeelsleden

Stichting Hart en Handen voor Oekraïne heeft 3 personeelsleden in dienst. Dit betreffen twee personen in het ziekenhuis (totaal salariskosten € 601 /2014: € 605) en één persoon voor de ouderenzorg ( totaal salariskosten €  157 /2014: € 216).

Alle overige werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Voor de initiatiefnemers en verantwoordelijke voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting, Peter en Dianne Bernyk- van der Lingen, worden alleen de kosten van de ziektekostenverzekering door de Stichting betaald.

OVERIGE GEGEVENS

Bestuurders

Hieronder volgen de namen van de bestuurders van de Stichting hart en handen voor Oekraïne:

C. Vijfhuizen-van der Velden, voorzitter sinds 9 juni 2016

E. Brandhorst- de Gooijer,  secretaris sinds 1 augustus 2016

M.A. van Grootheest- van de Braak, penningmeester sinds 1 augustus 2016

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Reeuwijk, 29 oktober 2016

Voorzitter: C. Vijfhuizen-van der Velden

Secretaris: E. Brandhorst-de Gooijer

Penningmeester: M.A. van Grootheest-van de Braak