Terug naar Financiëen

Jaarverslag en jaarrekening 2016

STICHTING HART EN HANDEN VOOR OEKRAÏNE, BLESKENSGRAAF

Jaarverslag 2016

 

Fondswerving

De fondswerving vond plaats door het houden van presentaties in kerken voor groepen van verschillende leeftijden. Tevens werden giften ontvangen naar aanleiding van de nieuwsbrieven.

Projecten in Oekraïne

Voor de projecten zijn de uitgaven besteed aan:

Ziekenhuisproject:

In het jaar 2016 waren er twee Oekraïnse meisjes werkzaam op de kinderafdeling van het ziekenhuis. Zij gaven de weeskinderen de nodige zorg, aandacht en liefde. Ze werden daarvoor per uur uitbetaald via de stichting. Ook heeft het personeel een kerstpakketje gehad. Er zijn veel wegwerpluiers, wasmiddel, babyvoeding, medicijnen en latex handschoenen gekocht voor de afdeling. Ook zijn er kosten gemaakt voor reparatie van wastafels, wasmachine etc.

Hulp aan gezinnen:

In het jaar 2016 hebben we veel gezinnen kunnen helpen door voor hen de gas- en elektriciteitsrekeningen te betalen of een vracht stookhout te brengen. Verder hebben we een aantal gezinnen een maandelijkse steun gebracht in de vorm van voedselpakketten. In de bergdorpen in de omgeving van Lutski zijn voedselpakketten uitgedeeld. Verder was er kleding, schoenen en beddengoed om uit te delen. Het gezin van Micha werd maandelijks ondersteund door voor hem luiers en wasmiddel aan te schaffen. Een gezin met negen kinderen werd ondersteund in het betalen van de huur voor hun flatwoning.

Medische hulp:

Medische hulp werd geboden door middel van het kopen van medicijnen voor zieke en ouderen. We hebben incontinentie materiaal uitgedeeld en aangeschaft. Verder hebben we een operatie bekostigd voor een aantal mensen; zoals een meisje en een jongetje uit het ziekenhuis in Lutsk die werden geopereerd aan een gespleten bovenlip. Ook werden de medische onderzoeken en behandelingen voor een mevrouw met longkanker betaald en  een operatie van man met kanker.

Zigeunergemeente:

In de gemeente van het dorpje Essen hebben we een huisje kunnen aankopen waar de christelijke Romagemeente samenkomt. Het is de  bedoeling om dit huisje in 2017 op te kappen zodat het gebruikt kan worden als woning voor de pastor en als zondagsschool. Daarnaast zal er een nieuw kerkje gebouwd worden. We ondersteunen deze gemeente door de benzine van de pastor te betalen omdat hij  nu heen en weer rijdt. Ook is zijn oude Lada gerepareerd met hulp van de stichting. De gemeente heeft dit jaar een aantal keer een voedselpakket gehad. In de gemeente ondersteunen we een gezin waar een invalide, bedlegerige blinde man woont. De gemeente wordt ook geestelijk ondersteund en bemoedigd door het bezoeken van hun kerkdiensten. Ook dit jaar hebben we kinderkampen voor Romakinderen kunnen organiseren. Drie dagen lang kregen kinderen een goed programma en gezond eten aangeboden.

Vluchtelingen:

We hebben een aantal vluchtelinggezinnen financieel kunnen helpen en er is ook materiële hulp geboden. We hebben voedsel gekocht voor christenen in het oorlogsgebied en warme kleding gestuurd voor de soldaten in de winter van 2016.

Transport:

De transportkosten betreffen de kosten van het vele vervoer binnen Oekraïne, als ook vervoer van hulpgoederen van Nederland naar Oekraïne.

Plannen voor 2017

In 2017 hopen we dezelfde projecten te kunnen voortzetten. We hopen weer veel mensen te kunnen helpen in hun vaak uitzichtloze situatie van overleven met een te klein pensioen of salaris. Ook de kinderen zullen de zorg ontvangen die ze nodig hebben o.a. met hulp van een vrijwilligster uit Nederland. Daarnaast is het de bedoeling dat in het ziekenhuis opknapwerk zoals het verven van muren wordt uitgevoerd. Het project ouderenzorg zal worden uitgebreid. De stichting gaat een bejaardenhuis ondersteunen door het geven van incontintiemateriaal en benodigde goederen uit Nederland.

Wat betreft de Romagemeente in Essen hopen we in 2017 de bouw van het nieuwe kerkgebouwtje te realiseren. De bouw is nu begonnen. Ook zal in de zomer weer de kinderbijbelweek worden gehouden in vier verschillende zigeunerkampen.

Vragen voor hulp bij medicijnen en operaties worden zorgvuldig behandeld. Winterhulp en gezinshulp zullen waar mogelijk uitgebreid worden in verband met de moeilijke economische staat waarin het land verkeerd en door de gevolgen van de oorlog voor veel arme gezinnen.

Ridderkerk, 7 juni 2017

Voorzitter,

C. Vijfhuizen-van der Velden

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het exploitatiesaldo)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31 dec. 2016

 

  31 dec. 2015

 

 

ACTIVA                                                                    

Vlottende activa

 

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa
8.061 6.777
Liquide middelen
16.071   13.064
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Totaal 24.132 19.841

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31 dec. 2016

 

  31 dec. 2015

 

 

PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve vluchtelingenwerk 198 248
Bestemmingsreserve zigeuners 8.000
Bestemmingsreserve winterwerk 1.375
Cumulatieve exploitatiesaldi 12.159 13.844
21.732 14.092
 

 

 

Kortlopende schulden

 

Overlopende passiva
 

 

 

 

 

2.400

 

 

 

 

 

5.748

 
 
 
 
Totaal
24.132 19.841

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

 

                                                         
 

2016

 

     

2015

 

Baten                         
Giften 23.945 12.199
23.945 12.199
 
 
Lasten
Ziektekostenverzekering/ziektekosten 4.467 4.363
Vergoeding familie Bernyck 2.400
Hulp gezinnen 432
Ziekenhuisproject 2.310 1.321
Levensmiddelen 2.256 574
Medicijnen/operaties hulpverlening 1.194 826
Loon ouderenzorg/ouderenhulp 317 157
Gas/hout/elektra hulpverlening 1.049 172
Vluchtelingenhulp 50 252
Zigeunergemeente 790 2.167
Auto- en transportkosten 690 675
School 17
Bankkosten 147 159
Algemene kosten o.a. telefoon en koersverschillen  

186

 

223

16.305 10.889
Exploitatiesaldo 7.640 1.310

 

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2016

 

ALGEMENE TOELICHTING 

Oprichting en inschrijving

Stichting Hart en handen voor Oekraïne is opgericht op 8 juni 2004 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24363181. 

Algemeen nut beogende instelling 

Met ingang van 1 januari 2009 is de stichting door de belastingdienst erkend als ANBI instelling. Het RSIN nummer is 813725392.

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel het helpen van de armen in Oekraïne, betreffende het woongebied van de heer en mevrouw Bernyk-van der Lingen, alsmede het verrichten van alle handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van de stichting zijn hulp in het ziekenhuis, hulp aan gezinnen, medische hulp, hulp aan Roma en christelijke Romagemeente, vluchtelingenhulp en transport.

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIESALDO 

Waardering van activa en passiva 

Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap. 

Bepaling van het exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten in het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben.

 

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

 

       

 

31 dec.  2016

31 dec. 2015

Vaste activa

 

Vorderingen

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

Gift voor werk onder zigeuners
8.000
Declaratie zorgverzekering
61 6.777

 

8.061 6.777

 

 

Liquide middelen

Kas
236 160
RaboBank rekening-courant
15.835 12.904
16.071 13.064
     

 

 PASSIVA

     
2016

  2015

Eigen vermogen

       

Bestemmingsreserve vluchtelingenwerk

 
 

Saldo per 1 januari
 

248

   

Exploitatiesaldo boekjaar
-50 248
Saldo per 31 december
198   248
     

Dit betreft het nog te besteden deel van een geoormerkte gift voor vluchtelingenwerk.

   

 

 

2016

  2015

Bestemmingsreserve zigeuners

 
 

Saldo per 1 januari
 

   

Exploitatiesaldo boekjaar
8.000
Saldo per 31 december 8.000  
   
Dit betreft het nog te besteden deel van de geoormerkte gift die is bestemd voor het werk onder de zigeuners    
 

Bestemmingsreserve winterwerk

 
 

Saldo per 1 januari

 

   

Exploitatiesaldo boekjaar
1.375
Saldo per 31 december
1.375  
     

Dit betreft het nog te besteden deel van de geoormerkte gift die is bestemd voor het winterwerk.

   

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari
 

13.844

   

12.782

Exploitatiesaldo boekjaar
Overboeking bestemmingsreserve vluchtelingenwerk
Overboeking bestemmingsreserve zigeuners
Overboeking bestemmingsreserve winterwerk
7.640

50

-8.000

-1.375

1.310

-248

Saldo per 31 december

12.159   13.844
     

 

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

  31 dec.  2016

31 dec. 2015

 

Te betalen zorgnota’s
4.250
Voorgeschoten zorgnota’s
Te betalen vergoeding

2.400

1.499

2.400 5.749
       

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Personeelsleden

Stichting Hart en Handen voor Oekraïne heeft 3 personeelsleden in dienst. Dit betreffen twee personen in het ziekenhuis (totaal salariskosten € 600   /2015: € 601) en één persoon voor de ouderenzorg ( totaal salariskosten € 154  /2015: € 157).

Alle overige werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Voor de initiatiefnemers en verantwoordelijke voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting, Peter en Dianne Bernyk- van der Lingen, worden naast een vergoeding van € 2.400, de kosten van de ziektekostenverzekering door de Stichting betaald.

 

OVERIGE GEGEVENS

Bestuurders

Hieronder volgen de namen van de bestuurders van de Stichting hart en handen voor Oekraïne:

Naam                                                               Functie                             Infunctietreding

C. Vijfhuizen-van der Velden                      Voorzitter                         9 juni 2016

Everts-Bos                                                      Secretaris                        7 maart 2017

M.A. van Grootheest-van de Braak           Penningmeester            1 augustus 2016

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Reeuwijk, 7 juni 2017.

Voorzitter: C. Vijfhuizen-van der Velden

Secretaris: A. Everts-Bos

Penningmeester: M.A. van Grootheest-van de Braak