Terug naar Financiëen

Jaarverslag en jaarrekening 2017

                               JAARVERSLAG 2017

                                    Stichting hart en handen voor Oekraïne

                                                              Bleskensgraaf
                                               

 

INHOUDSOPGAVE:

 

Algemeen
Jaarverslag van het bestuur 2017
Jaarrekening
Balans per 31 december 2017
Exploitatierekening over 2017
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2017

-Algemene toelichting
-Grondslagen van de waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatiesaldo
-Toelichting op de balans
-Toelichting op staat van baten en lasten
-Overige gegevens

 

 

STICHTING HART EN HANDEN VOOR OEKRAÏNE, BLESKENSGRAAF

ALGEMEEN

Oprichting en inschrijving

Stichting Hart en handen voor Oekraïne is opgericht op 8 juni 2004 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24363181.

Algemeen nut beogende instelling

Met ingang van 1 januari 2009 is de stichting door de belastingdienst erkend als ANBI instelling. Het RSIN nummer is 813725392.

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel het helpen van de armen in Oekraïne, betreffende het woongebied van de heer en mevrouw Bernyk-van der Lingen, alsmede het verrichten van alle handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van de stichting zijn hulp in het ziekenhuis, hulp aan gezinnen, medische hulp, hulp aan Roma en christelijke Romagemeente, vluchtelingenhulp en transport.

Bestuurders

Hieronder volgen de namen van de bestuurders van de Stichting hart en handen voor Oekraïne:

Naam                                                                                         Functie                                                Infunctietreding
C. Vijfhuizen-van der Velden                                       Voorzitter                                           9 juni 2016
A. Everts-Bos                                                                        Secretaris                                            7 maart 2017
M.A. van Grootheest-van de Braak                         Penningmeester                             1 augustus 2016

 

 

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2017

Fondswerving

De fondswerving vond plaats door het houden van presentaties in kerken voor groepen van verschillende leeftijden. Tevens werden giften ontvangen naar aanleiding van de nieuwsbrieven.

Liquiditeit en solvabiliteit

De liquiditeit en de solvabiliteit zijn positief. De stichting heeft voldoende middelen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. In 2017 blijkt een tekort uit de exploitatie. Dit is ontstaan doordat er in 2017 extra is uitgegeven ten behoeve van de zigeunergemeenten. Dit betreft o.a. de bouw van een kerkje. Deze uitgaven zijn ten laste van de bestemmingsreserve voor zigeuners gebracht. In 2016 is een geoormerkte gift voor dit doel ontvangen.

Projecten in Oekraïne

Voor de projecten zijn de uitgaven besteed aan:

Ziekenhuisproject:

In het jaar 2017 waren er twee Oekrainse meisjes werkzaam op de kinderafdeling van het ziekenhuis. Zij gaven de weeskinderen de nodige zorg,  aandacht en liefde. Ze werden daarvoor per uur uitbetaald via de stichting. Ook heeft het personeel een pakketje gehad als cadeau voor Moederdag. Een van de meisjes is in oktober gestopt met haar werkzaamheden. Er zijn veel wegwerpluiers, wasmiddel, babyvoeding, medicijnen en latex handschoenen gekocht voor de afdeling. Ook zijn er kosten gemaakt voor reparatie van wastafels, wasmachine etc..

Hulp aan gezinnen:

In het jaar 2017 hebben we veel gezinnen kunnen helpen door voor hen de gas en elektriciteitsrekeningen te betalen of een vracht stookhout te brengen. Verder hebben we een aantal gezinnen een maandelijkse steun gebracht in de vorm van voedselpakketten. In de bergdorpen in de omgeving van Luchky zijn voedselpakketten uitgedeeld. Verder was er kleding, schoenen en beddengoed om uit te delen. Het gezin van Misha werd maandelijks ondersteund door voor hem luiers en wasmiddel aan te schaffen. In juli werd Misha opgenomen op intensive care en hebben we geholpen met de kosten van zijn behandelingen. Helaas is hij daarna overleden. De lening die ze hadden bij de bank voor zijn operatie hebben we afgelost. Een gezin met negen kinderen werd ondersteund in het betalen van de huur voor hun flatwoning. Twee gezinnen ontvingen maandelijkse steun vanuit Nederland, soms in contant geld of levensmiddelen.

Medische hulp:

Medische hulp werd geboden door middel van het kopen van medicijnen voor zieke en ouderen. We hebben incontinentie materiaal uitgedeeld en aangeschaft. Verder hebben we een operatie bekostigd voor een aantal mensen o.a. van Misha. Ook werden de medische onderzoeken en behandelingen voor een mevrouw die zwanger was betaald. Een vrouw werd geholpen met haar hoge tandartskosten. Zij miste al sinds haar kindertijd haar voortanden.

Zigeunergemeente/kinderkampen:

In de gemeente van het dorpje Essen hebben we een huisje kunnen aankopen waar de christelijke Roma gemeente samenkomt. In het voorjaar van 2017 zijn we begonnen aan de bouw van de kerk. Daarbij ontvingen we ook hulp uit Canada. De bouw is voltooid aan de binnenzijde en de gemeente komt daar al samen. We ondersteunen deze gemeente door de benzine van de pastor te betalen omdat hij nu heen en weer rijdt. Ook is er geholpen bij de kosten van de begrafenis van een van de leden van de gemeente. De gemeente heeft dit jaar een aantal keer een voedselpakket gehad.In de gemeente ondersteunen we een gezin waar een invalide, bedlegerige blinde man Robiko woont. Hij wordt verzorgd door zijn moeder. Die ook de zorg heeft voor twee kleindochters. We hebben hen twee weekenden bij ons in huis genomen en voor hen winterlaarzen en sportschoenen gekocht.
De gemeente wordt ook geestelijk ondersteund en bemoedigd door het bezoeken van hun kerkdiensten. Ook dit jaar hebben we kinderkampen voor Romakinderen kunnen organiseren. Drie dagen lang kregen kinderen een goed programma en gezond eten aangeboden.

Vluchtelingen:

We hebben een aantal vluchtelinggezinnen kunnen door het geven van levensmiddelen.

Transport:

De transportkosten betreffen de kosten van het vele vervoer binnen Oekraïne, alsook vervoer van hulpgoederen van Nederland naar Oekraïne. Ook is er bijgedragen in het opknappen van een mankement aan de bus van Petro en Dianne, die ze gebruiken voor het werk.

Renanda van Silfhout

In maart is Renanda naar Oekraïne gekomen. Zij verbleef in het gastenverblijf. Ze heeft gedurende haar verblijf in Oekraïne, van maart tot en met december, geholpen bij het werk voor de stichting. Met name in het ziekenhuis heeft zij geholpen op de kinderafdeling. Voor haar verblijf heeft zij eigen sponsors gezocht. De giften voor haar werk zijn apart vermeld in de jaarrekening. Zij heeft een vergoeding ontvangen voor haar werkzaamheden en de kosten voor onderhoud, benzine en afschrijving van haar auto zijn door de stichting vergoed uit de specifiek voor haar ontvangen giften.

Gasthuis

Het gastenhuis in Velyki Luchky, Michurina street no 59 is vanaf 16 maart 2017 voor de duur van vijf jaar om niet ter beschikking gesteld aan de stichting. De kosten van energie, schoonmaak, klein onderhoud, internet en belastingen komen voor rekening van de Stichting. Kosten van groot onderhoud zijn voor rekening van de eigenaar. De bestemming van het gastenhuis is uitsluitend voor verblijf van personen binnen het kader van de doelstelling van de stichting.

Plannen voor 2018

In 2018 hopen we onze projecten te kunnen voortzetten. We hopen weer veel mensen te kunnen helpen in hun vaak uitzichtloze situatie van overleven met een te klein pensioen of salaris. In maart 2018 zal de kinderafdeling in het ziekenhuis in Lutski dichtgaan vanwege bezuinigingen.De kinderen zullen overgeplaatst worden naar andere kindertehuizen. Daardoor zullen we afscheid nemen van een project dat we meer dan tien jaar hebben mogen hebben. Tot die tijd zullen de kinderen de zorg ontvangen die ze nodig hebben o.a. met hulp van een vrijwilligster uit Nederland. Het project ouderenzorg zal worden uitgebreid. De stichting gaat een bejaardenhuis ondersteunen door het geven van levensmiddelen en incontintiemateriaal en benodigde goederen uit Nederland. Wat betreft de Roma gemeente in Essen hopen we in 2018 de bouw van het nieuwe kerkgebouwtje af te kunnen ronden. Het is de bedoeling om het oude kerkgebouw/huisje in 2018 op te knappen zodat het gebruikt kan worden als woning voor de pastor en als zondagsschool.
Ook zal in de zomer weer de kinderbijbelweek worden gehouden. We hopen vier verschillende zigeunerkampen te kunnen organiseren. De hulp aan de invalide en blinde Robiko wordt gecontinueerd en we willen het huisje waar ze wonen opknappen zodat het warm blijft in huis dor vervangen van kapotte ramen.
Qua transporten vindt er nog in juni 2018 een transport plaats en daarna zal er iets veranderen. De gewijzigde regels in Oekraine t.a.v. transporten maken het ons heel moeilijk om veel te brengen en uitdelen. We zullen op zoek gaan naar en andere manier om de armen te voorzien van datgene wat ze nodig hebben.

Vanuit de gemeente Lunteren zullen er naar verwachting drie groepsreizen plaatsvinden. In voorjaar een ouderenreis; in de zomer een jongerenreis en in het najaar nog een ouderenreis. De hervormde gemeente in Lunteren zal de jongerenreis ondersteunen. Hiervoor is een bedrag van € 1.500 beschikbaar dat tijdens het verblijf van de jongeren besteed kan worden aan de activiteiten die zij zullen uitvoeren voor de stichting.
We kijken met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar en hopen ook in 2018 ons werk ten behoeve van de armste in de Oekraine te kunnen voortzetten.

Zwijndrecht, 25 juni 2018

Voorzitter,

C. Vijfhuizen-van der Velden

 

 

STICHTING HART EN HANDEN VOOR OEKRAINE, BLESKENSGRAAF

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na verwerking van het exploitatiesaldo)

 

                                                                                                                       31 dec. 2017              31  dec. 2016

                                                                                                                                           €                                 

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa                                      1.434                   8.061

Liquide middelen                                                                                             22.903                  16.071

Totaal                                                                                                                      24.337                 24.132

 

 

                                                                                                               31 dec. 2017                       31 dec. 2016 

                                                                                                                                 €                                               €

PASSIVA

Eigen vermogen

 

Bestemmingsreserve vluchtelingenwerk                                          –                                           198

Bestemmingsreserve zigeuners                                                           4.685                                8.000

Bestemmingsreserve winterwerk                                                       3.035                                1.375

Cumulatieve exploitatiesaldi                                                              10.990                              12.159

18.710                              21.732

 

Kortlopende schulden

Overlopende passiva                                                                                 5.627                                   2.400

Totaal                                                                                                                24.337                                24.132

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

 

                                                                                                                                 2017                              2016

Baten

Giften t.b.v. werk Renanda                                                                     4.625                                 –

Giften                                                                                                              16.365                             23.945

20.990                             23.945

Lasten

Ziektekostenverzekering/ziektekosten                                         4.734                               4.467

Vergoeding familie Bernyck                                                                  2.400                               2.400

Hulp gezinnen                                                                                                   430                                    432

Bijdrage Renanda o.a. werk ziekenhuis                                          2.120                                    –

Autokosten Renanda                                                                                 2.505                                    –

Ziekenhuisproject                                                                                       1.817                                  2.310

Levensmiddelen/vluchtelingenhulp                                                 1.053                                  2.306

Medicijnen/operaties hulpverlening                                                1.309                                  1.194

Loon ouderenzorg/ouderenhulp                                                            291                                      317

Gas/hout/elektra hulpverlening                                                         1.340                                   1.049

Zigeunergemeente en zigeunerkampen                                        3.315                                       790

Auto- en transportkosten                                                                       1.468                                       690

School                                                                                                                        –                                               17

Kosten Gasthuis                                                                                                522                                           –

Kosten fondswerving                                                                                     160                                            –

Bankkosten                                                                                                          153                                         147

Algemene kosten o.a. telefoon en

koersverschillen                                                                                                395                                         186

                                                                                                                               24.012                                 16.305

 

Exploitatiesaldo                                                                            -3.022                              7.640

 

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2017

ALGEMENE TOELICHTING

Oprichting en inschrijving

Stichting Hart en handen voor Oekraïne is opgericht op 8 juni 2004 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24363181.

Algemeen nut beogende instelling

Met ingang van 1 januari 2009 is de stichting door de belastingdienst erkend als ANBI instelling. Het RSIN nummer is 813725392.

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel het helpen van de armen in Oekraïne,  betreffende het woongebied van de heer en mevrouw Bernyk-van der Lingen, alsmede het verrichten van alle handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van de stichting zijn hulp in het ziekenhuis, hulp aan
gezinnen, medische hulp, hulp aan Roma en christelijke Romagemeente,
vluchtelingenhulp en transport.

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIESALDO

Waardering van activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen voor,de nominale waarde.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking,van de vennootschap.

Bepaling van het exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten in het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben.

 

 

TOELICHTING OP DE BALANS

 

ACTIVA

                                                                                                                              31 dec. 2017                                                    31 dec. 2016

                                                                                                                                               €                                                                               

Vaste activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Gift voor werk onder zigeuners                                                                          –                                                                          8.000

Declaratie zorgverzekering                                                                          1.434                                                                                61

1.434                                                                         8.061

 

Liquide middelen

Kas                                                                                                                                   299                                                                              236

RaboBank rekening-courant                                                                        2.604                                                                       15.835

RaboBank spaarrekening                                                                             19.000                                                                               –        

21.903                                                                      16.071

 

PASSIVA

                                                                                                                                           2017                                                                         2016

                                                                                                                                             €                                                                                    €

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve vluchtelingenwerk

Saldo per 1 januari                                                                                              198                                                                                     248

Exploitatiesaldo boekjaar                                                                             -198                                                                                      -50

Saldo per 31 december                                                                                      –                                                                                           198

Dit betreft het nog te besteden deel van een geoormerkte gift voor vluchtelingenwerk.

 

Bestemmingsreserve zigeuners

Saldo per 1 januari                                                                                              8.000                                                                                        –

Exploitatiesaldo boekjaar                                                                             -3.315                                                                                8.000

Saldo per 31 december                                                                                    4.685                                                                                8.000

Dit betreft het nog te besteden deel van de geoormerkte gift die is bestemd voor het werk onder de zigeuners

 

Bestemmingsreserve winterwerk

Saldo per 1 januari                                                                                               1.375                                                                                   –

Exploitatiesaldo boekjaar                                                                                1.660                                                                               1.375

Saldo per 31 december                                                                                      3.035                                                                              1.375

Dit betreft het nog te besteden deel van de geoormerkte gift die is bestemd voor het winterwerk.

 

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari                                                                                                12.159                                                                        13.844

Exploitatiesaldo boekjaar                                                                                  -3.022                                                                           7.644

Overboeking bestemmingsreserve vluchtelingenwerk                        198                                                                                  50

Overboeking bestemmingsreserve zigeuners                                        3.315                                                                           -8000

Overboeking bestemmingsreserve winterwerk                                  -1660                                                                           -1375

Saldo per 31 december                                                                                      10.990                                                                        12.159

 

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Te betalen vergoeding/autokosten Renanda                                           3.325                                                                          –

Te betalen vergoeding                                                                                            2.150                                                                       2400

Te betalen energiekosten Gasthuis                                                                     152                                                                                –

5.627                                                                        2400

 

 

STICHTING HART EN HANDEN VOOR OEKRAINE, BLESKENSGRAAF

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Het gastenhuis in Velyki Luchky, Michurina street no 59 is vanaf 16 maart 2017 voor de duur van vijf jaar om niet ter beschikking gesteld aan de Stichting. De kosten van energie, schoonmaak, klein onderhoud, internet en belastingen komen voor rekening van de Stichting. Kosten van groot onderhoud zijn voor rekening van de eigenaar. De bestemming van het gastenhuis is uitsluitend voor verblijf van personen binnen het kader van de doelstelling van de stichting.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Personeelsleden

Stichting Hart en Handen voor Oekraïne heeft 3 personeelsleden in dienst. Dit betreffen twee personen in het ziekenhuis (totaal salariskosten € 590/2016: € 600) en één persoon voor de ouderenzorg ( totaal salariskosten € 210 /2016: € 154).
Alle overige werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. Voor de initiatiefnemers en verantwoordelijke voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting, Peter en Dianne Bernyk- van der Lingen,worden naast een vergoeding van € 2.400, de kosten van de ziektekostenverzekering door de Stichting betaald.
Renanda van Silfhout heeft voor haar werkzaamheden voor de Stichting een vergoeding ontvangen van € 2.120.

OVERIGE GEGEVENS

Bestuurders

Hieronder volgen de namen van de bestuurders van de Stichting hart en handen
voor Oekraïne:

Naam                                                                                 Functie                                                                   Infunctietreding
C. Vijfhuizen-van der Velden                               Voorzitter                                                            9 juni 2016
A. Everts-Bos                                                                Secretaris                                                             7 maart 2017
M.A. van Grootheest-vande Braak                  Penningmeester                                               1 augustus 2016

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Reeuwijk, 25 juni 2018

Voorzitter: C. Vijfhuizen-van der Velden
Secretaris: A. Everts-Bos
Penningmeester: M.A. van Grootheest-van de Braak